pondělí 12. listopadu 2012

U3V v roce 2013


JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
Divadelní fakulta
Univerzita třetího věku
Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory

Nabídka dvoudílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO:
 • Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla)
17. ledna – 28. března 2013
 • Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje)
4. dubna – 13. června 2013

 V roce 2013 je možno se přihlásit pouze do obou kurzů současně!

Garant Univerzity třetího věku na Divadelní fakultě JAMU: 
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
děkan DIFA JAMU

Kontaktní osoba: 
MgA. Tereza Čechová 
koordinátorka kurzů U3V na DIFA JAMU 
tel: 542 591 3000 
email: cechova@jamu.cz 

Vážení divadelní přátelé, vážené dámy, vážení pánové,
 
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou kurzů Univerzity třetího věku (dále „U3V“), které Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DIFA JAMU“) připravuje pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2013.

Východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – BcA., MgA., Ph.D. na DIFA JAMU. Cílem programu U3V bude podobně jako v minulém cyklu poskytnout jeho posluchačům nejen cestu k poznání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zároveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla v moderní společnosti. Přednášejícími budou opět zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožní posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.).

Vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro posluchače stane v rámci obou kurzů programu U3V přednáška renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci apod.) a návštěva jedné z významných divadelních institucí v Brně a jejích budov s podrobnou prohlídkou zákulisí a veškerých jevištních technologií, která bude doprovázena odbornou přednáškou.

Senioři, kteří jsou velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění, získají v rámci pravidelných přednášek či seminářů vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků.

Pevně věříme, že Vás nabídka Divadelní fakulty zaujme a budeme se s Vámi těšit na setkání u příležitosti kurzů U3V.
S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU

doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
děkan DIFA JAMU
 • Termíny konání kurzů

Součástí stávající nabídky U3V na DIFA JAMU jsou dva kurzy, které od roku 2013 nabízíme jen jako jeden celek (nelze se tedy přihlásit jen na jeden z kurzů samostatně). Kurz Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla) bude probíhat každý čtvrtek od 16:15 do 18:00 hod. a to od 17. ledna do 28. března 2013. Kurz Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje) bude navazovat také každý čtvrtek ve stejném čase od 16:15 do 18:00 hod. od 4. dubna do 13. června 2013.

Absolventi získají certifikát o absolvování kurzu U3V na DIFA JAMU. Bližší informace budou upřesněny v průběhu konání kurzu a uveřejněny na adrese http://difa.jamu.cz/u3v.

Podmínky přijetí

Posluchačem U3V na DIFA JAMU se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku bez ohledu na dosažené vzdělání a který vyplní přihlášku, uhradí zápisné a je zařazen do kurzu. Upozorňujeme, že vzhledem ke kapacitním možnostem fakulty je počet účastníků omezen.

Přihláška

Zájemce o výuku v kurzu Jak vzniká divadlo je povinen vyplnit přihlášku. Přihlášky jsou dostupné elektronicky na adrese http://difa.jamu.cz/u3v a nebo jako tištěný dokument na vrátnici DIFA JAMU, Mozartova 1. Přihlášky je nutné zaslat poštou do 15. října 2012 na adresu:

 MgA. Tereza Čechová, DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno

(Doručení poštou je nezbytné, o pořadí při přijímání do kurzu bude rozhodovat datum podání na razítku pošty – a to až do zaplnění kurzů. V den, kdy počet doručených přihlášek přesáhne kapacitu kurzu, rozhodne o posledních volných místech los).

Termín pro podání přihlášek pro uchazeče  o kurzy je  do 15. října 2012 (včetně).

Kapacita cyklu přednášek v roce 2013 je omezena. Uchazeči budou zařazeni do kurzů jen do jejího naplnění.

Zápisné

Výše zápisného činí 1.400,- Kč za oba kurzy, kde každý z kurzů obsahuje vždy 10 dvouhodinových  přednášek a exkurzi s odbornou historickou a technologickou přednáškou do jednoho z brněnských divadel. Na základě vyplněné přihlášky a zařazení do kurzu, bude uchazečům zaslán zvací dopis spolu se složenkou. Zápisné je možné uhradit formou přiložené složenky či bankovním převodem na účet 27-493900217/0100.


Termín pro zaplacení poplatku pro přijaté uchazeče  je 30. listopadu 2012.

Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla)

Cílem kurzu bude poskytnout posluchačům nejen cestu k poznání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zároveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla v moderní společnosti.

Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 17. ledna do 28. března 2013 od 16:15 do 18:00 hod. na Divadelní fakultě JAMU, Mozartova 1, v místnosti č.  104 v 1. patře. Součástí kurzu bude 10 přednášek a odborná exkurze. Většina přednášek bude doprovázena audiovizuálními ukázkami.

Nabídka přednášek a odborné exkurze
 • Úvod do studia divadla - prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. 
 • Přehled dějin světového divadla - MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.  
 •  Shakespeare: od historie k divadlu - prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. 
 • Česká divadelní avantgarda (E. F. Burian, J. Honzl, J. Frejka, Voskovec + Werich a pokračovatelé) - prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
 • Studiová divadla - prof. PhDr. Josef Kovalčuk
 • Divadelní režie a dramaturgie, autorská tvorba, souvislosti - prof. MgA. Arnošt Goldflam
 • Herecké osobnosti Mahenovy činohry (V. Fialová, L. Lakomý, J. Dufek a další)              - prof. PhDr. Miroslav Plešák
 • Umění dialogu - prof. PhDr. Antonín Přidal
 • Pravidla v umění (Od Aristotela k nové době) - prof. PhDr. Václav Cejpek 
 • Přednáška hostů Univerzity třetího věku, významných divadelních odborníků - moderuje Mgr. Igor Dostálek /přednášející hosté budou upřesněni/
 • Městské divadlo Brno (Činoherní scéna, Hudební scéna), exkurze s odborným historickým a technologickým výkladem.
POZNÁMKA: Změna pořadí a tématu přednášek vyhrazena.

Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje)

Kurz navazuje na cyklus přednášek „Jak vzniká divadlo I“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 4. dubna do 13. června 2013 od 16:15 do 18:00 hod. na Divadelní fakultě JAMU, Mozartova 1, v místnosti č.  104 v 1. patře.  

Program druhé série se zaměřuje specifičtěji na otázky a problematiku současného divadla.

Studijní kurz se rozvíjí o atraktivní exkurs do umělecké tvůrčí problematiky rozhlasové a televizní tvorby, v níž rovněž na Divadelní fakultě JAMU působí mimořádné tvůrčí osobnosti a která má na této škole velkou tradici.

Připravována je již podruhé odborná přednáška předních uměleckých osobností (dramaturgové, režiséři, herci, apod.). Bonusem pro posluchače bude návštěva Mahenovy činohry Národního divadla v Brně rovněž spojená s odbornou historickou a technologickou přednáškou.


Nabídka přednášek    
 • Jak vzniká divadelní inscenace - doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. 
 • Divadlo Husa na provázku a nepravidelná dramaturgie - prof. Petr Oslzlý
 • Úvod do scenáristiky a dramaturgie ve filmu, v televizi a v rozhlase - prof. Mgr. Jan Gogola 
 • Teorie a metody herecké tvorby - doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D
 • O jazyce dramatu - prof. PhDr. Antonín Přidal
 • Pěvecká vokální interpretace jako přirozená součást divadelní inscenace - doc. Mgr. Karel Hegner
 • Moderní metody režisérského modelování (Režisér jako autorský subjekt divadelního artefaktu) - prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. 
 • Fenomén Radok - MgA. Hana Slavíková, Ph.D. 
 • Umění bez pravidel (Co je to „postdramatické“ divadlo) - prof. PhDr. Václav Cejpek 
 • Přednáška hostů Univerzity třetího věku, významných divadelních odborníků - moderuje Mgr. Igor Dostálek /přednášející hosté budou upřesněni/
 • Národní divadlo Brno (Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo), exkurze s odborným historickým a technologickým výkladem.
POZNÁMKA: Změna pořadí a tématu přednášek vyhrazena.

Žádné komentáře:

Okomentovat